UGDYMO PROGRAMOS


Lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ vykdomos įstaigos nuostatuose įteisintos neformaliojo švietimo programos

  • Ikimokyklinis ugdymas - Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ugdymo programa „Pumpurėlio žingsneliai“, parengta vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ir patvirtintu „Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu“ bei pagrindiniais teisiniais dokumentais, reglamentuojančiais ikimokyklinio ugdymo(si) veiklą. Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Pumpurėlio žingsneliai“ pritarta Vilniaus miesto savivaldybės admininstracijos direktoriaus 2007 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.40-697. Ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Pumpurėlio žingsneliai“ orientuota ugdyti vaikų kompetencijas, kurių prireiks gyvenant sparčiai kintančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

 

  • Priešmokyklinis ugdymas - „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“.Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr.1147. Joje nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetncijos, nurodytos  vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys ir būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus padėti vaikui pasiruošti mokyklai. Vaikų socialinių įgūdžių programa - „Zipio draugai“. Programos „Zipio draugai“ tikslas - siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.